POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES Papa John's


 Wprowadzenie:

 Lech Pizza sp. z o.o. w swojej działalności zawsze szanowało wszelkie prawa swoich klientów oraz partnerów związane z ochroną danych osobowych z najwyższą starannością. Prowadząc działalność pizzerii Papa John’s oraz dbająco wszelkie udogodnienia dla naszych klientów, świadomi wartości ochrony danych osobowych zobowiązujemy się do zarówno ochrony danych jakie otrzymamy od Państwa zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą, jak i należytego informowania Państwa o wszelkich sprawach związanych o ochroną danych osobowych. Zobowiązujemy się przetwarzać Państwa dane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, mając szczególnie na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jako franczyzobiorca współpracujemy z Papa John’s International z siedzibą w Louisville, Kentucky, Stany Zjednoczone (USA). W rodzinie Papa John’s dane osobowe naszych klientów są przetwarzane zawsze zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem adekwatnych środków ostrożności i ochrony.

 Informacje ogólne:

 1.    Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego papajohns.pl.

 2.    Administratorem Danych Osobowych w myśl art. 4 pkt 7 RODO jest Lech Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000664339, NIP 5272794212, REGON 366174179.

3.    Określenia użyte w niniejszej Polityce oznaczają: 

·         „Serwis” - serwis internetowy papajohns.pl, dostępny pod adresem URL: https://papajohns.pl/;

·         „Polityka” - niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies;

·         „Dane osobowe” - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w myśl art. 4 pkt 1 RODO;

·         „Administrator Danych Osobowych” - Lech Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

·         dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000664339, NIP 5272794212, REGON 366174179 - zgodnie z artykułem 4 pkt 7 RODO;

·         „Użytkownik” - osoba fizyczna przeglądająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zarówno posiadająca konto w Serwisie, jak również nieposiadająca konta w Serwisie;

·         „Pseudonimizacja” - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne (art. 4 pkt 5 RODO);

·         „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

·         „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219).

 

 Zasady przetwarzania danych osobowych

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 

·         Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

·         Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

·         Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

·         Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

·         Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;

·         Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być            chronić przekazane informacje     przed  wszelkimi  agrożeniami.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z serwisu internetowego papajohns.pl

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi prowadzenia konta Użytkownika, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 PRYWATNOŚĆ


 Zakres przetwarzania danych, jego cel oraz podstawa prawna: 

Administrator Danych Osobowych przetwarza co do zasady wyłącznie dane osobowe Użytkowników, podawane przez nich w formularzach dostępnych w Serwisie przy jednoczesnym wyrażeniu przez Użytkowników zgody na ich przetwarzania oraz poinformowaniu o celach, w jakich dane będą przetwarzane. Administrator Danych

Osobowych przetwarza dane osobowe w celu oraz w zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu: reklamowych, gastronomicznych, odbierania zamówień za pomocą Serwisu, realizowania oraz księgowania płatności oraz dostaw.

W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie tego rodzaju zgody jest dobrowolne i nie jest ono warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się wyłącznie, zgodnie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Wszelkie gromadzone dane osobowe są ograniczane do niezbędnego minimum zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykułem 5 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator Danych Osobowych może pozyskiwać dane logów dostępowych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników, takie jak np. numer IP. Dane te są wykorzystywane do diagnostyki pracy serwera Serwisu, analizy jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych.

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

·         Świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w portalu https://papajohns.pl/ (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

·         Świadczenia usług realizacji zamówienia – poprzez formularz lub email (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

·         Powiadomienia o dopasowanych ofertach. Oferty będą automatycznie wyselekcjonowane (profilowane) na podstawie analiz Użytkownika w serwisie (art. 6 ust. 1. lit f RODO)

·         Powiadomienia typu Webpush. Powiadomienia będą informowała Użytkownika o ofertach (art. 6 ust. 1. lit f RODO)

·         Sprzedaży produktów oferowanych przez działalność Papa John’s- podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO

·         Świadczenia usług marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Papa John’s- – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

·         Rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w przypadku roszczeń (art 6 ust.1 lit a RODO)

·         Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - zgodnie z art. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykułem 5 ust. 1 lit. c RODO.

 

 Prawa Użytkownika: 

Administrator Danych Osobowych w pełni respektuje prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych, w szczególności normy wynikające z RODO. W szczególności każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 

·         uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych;

·         dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;

·         usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

·         ograniczenia przetwarzania danych;

·         przenoszenia danych;

·         sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Administratora Danych Osobowych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

·         skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez

Użytkownika przetwarzania danych dokonywanego przez Administratora Danych Osobowych za niezgodne z prawem.

 

Administrator zastrzega, że: 

·         w przypadku braku możliwości bezwzględnego zidentyfikowania Użytkownika ze względu na zakres podanych przez niego danych, Administrator Danych Osobowych może odmówić Użytkownikowi podjęcia działań zgodnych z żądaniem osoby związanego z prawami wskazanymi powyżej; 

·         nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych w przypadku w którym jest to niezbędne do: 

o   korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji;

o   wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

o   celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych;

o   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 Korzystanie z praw Użytkownika: 

Użytkownik, w celu skorzystania z przysługujących mu praw wskazanych powyżej, powinien wnieść odpowiednie żądanie drogą elektroniczną na przeznaczony dla tego celu adres e- mail: mojedane@papajohns.pl. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do odpowiedzi na żądanie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od jego nadesłania z zastrzeżeniem pozostałej treści art. 12 ust. 3 RODO.

 Przekazywanie danych: 

Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom lub instytucjom, chyba, że na wyraźne życzenie lub za wyraźną zgodą Użytkownika.

 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 Administrator Danych Osobowych może przekazywać dalej przetwarzane dane osobowe w przypadku potrzeby ochrony przysługujących mu praw.


 Automatyczne przetwarzanie danych: 

Administrator Danych Osobowych stosuje automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celach profilowania w celach marketingowych i analizowania osobistych preferencji Użytkownika. Na potrzeby profilowanie nie przetwarzamy danych sensytywnych. Na potrzeby przetwarzania wykorzystujemy z reguły dane po ich pseudonimizacji, a w przeciwnym przypadku wykorzystujemy: adres e-mail, IP i cookies.

Podmioty przetwarzające:

Administrator Danych Osobowych informuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w Serwisie SIA „Lattelecom”, ul. Dzirnavu 105, LV1011 Ryga, Łotwa, zarejestrowaną pod numerem: 40003052786, celu prawidłowego wykonania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu lub świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu.

Administrator oświadcza, że podmiot przetwarzający, jako podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim UE, w pełni respektuje prawa i obowiązki wynikające z uregulowań RODO oraz dysponuje odpowiednimi Politykami bezpieczeństwa, procedurami postępowania oraz środkami technicznymi do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. 

 Przekazywanie danych poza EOG:

Administrator Danych Osobowych informuje, że Papa John’s International jest korporacją globalną, której systemy kierownicze oraz funkcjonowanie wykraczają poza granice państw. W związku z tym możliwe jest przesyłanie danych naszych klientów poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku takiego przekazywania danych, odbywa się to wyłącznie w celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników wskazanych powyżej i zachowaniem wszelkich zasad niniejszej polityki oraz przepisów prawa, jak i z zachowaniem adekwatnych systemów zabezpieczeń gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych.

 Pliki cookies: 

Serwis korzysta z plików cookies mogących automatycznie pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Pliki te są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi w pamięci komputera i spełniające różne funkcje pomocnicze wobec stron internetowych.

Więcej na temat plików cookies:  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia skutecznego i dogodnego korzystania z serwisu; między innymi aby zapewnić: 

·         utrzymywania sesji Użytkownika podczas zmian stron Serwisu;

·         zapisywanie stanu sesji Użytkownika;

·         umożliwiania autoryzacji za pomocą strony logowania Serwisu;

·         zapisywanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku dokonywania zamówień za pośrednictwem Serwisu;

·         dostosowanie wyświetlania          zawartości     Serwisu do preferencji Użytkownika określonych na podstawie odwiedzin Serwisu oraz rozpoznawania urządzenia; 

·         przygotowania statystyk prowadzonych w celu poznania sposobu korzystania ze stron Serwisu przez Użytkowników celem polepszania ich struktury i zawartości;

·         zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

 

Pliki cookies mogą również być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Serwisem, będące w tym zakresie Podmiotami przetwarzającymi w myśl artykułu 4 pkt 8 RODO, pełniące funkcję reklamodawców oraz partnerów.

 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z plików cookies i ich zapisywaniu na urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowego informowania o ich umieszczeniu w urządzeniu końcowym. Należy pamiętać o tym, że znaczna większość przeglądarek internetowych posiada domyślnie ustawioną opcję korzystania z plików cookies i ich zapisywania na urządzeniu końcowym. Rezygnacja z korzystania z plików cookies może wpłynąć na działanie strony, między innymi w zakresie wymienionych powyżej ich zastosowań.


 Hiperłącza: 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Usługodawcę.

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecane jest zapoznanie się. 


Bezpieczeństwo:

Administrator Danych Osobowych regularnie przeprowadza analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator Danych Osobowych dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator Danych Osobowych dochowuje należytej staranności, aby zarówno jego personel jaki podmioty współpracujące, w tym podmioty z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapewniały adekwatny poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

Informowanie:

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do informowania Użytkowników

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni o każdym incydencie naruszenia bezpieczeństwa ich danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do informowania Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki.

Proszę spełnić wszystkie kroki promocji

Zniżka/Prezent może być tylko jedna!Nowe hasło zostało wysłane

Subskrybuj Oferty Specjalne

Gwarantujemy, że nie będziesz otrzymywać więcej niż 2 maile tygodniowo. W każdej chwili możesz zrezygnować. Nasza firma nie będzie sprzedawać, habdlować ani ujawniać Twoich danych osobowych osobom trzecim. Wszystkie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług, informacji o naszych markach, produktach i usługach, jak również do dochodzeń wewnętrznych.

Subskrybowano

Dziękuję


Przyjęliśmy Twoje CV i wkrótce je rozpatrzymy.

Twoje hasło zostało zmienione.

Заказ отправлен

Wybierz swoje miasto

Moskwa lub region Moskwy
Warszawa

Inne miasta

Wybierz swoje miasto

Moskwa lub region Moskwy
Warszawa

Inne miasta

Gratulacje! Prezent został dodany do Twojego koszyka!


Prezenty, które już są w koszyku: